111- ročný kríž – Nezlomná súčasť hrašovíckej histórie. Druhý príchod – slávnosť znovuobnovenia kríža

Dátum:
23.09.2023 14:00 - 17:00
Typ aktivity: Miestne slávnosti
Stručná charakteristika: Slávnosť znovuobnovenia historického kríža, so sprievodnými aktivitami. (prednáška etnografky Klaudie Buganovej o krížoch)
Popis:

Kríže - drobné sakrálne stavby poskytujú zaujímavý pohľad na spoločenskohistorický a kultúrny vývoj územia. Tieto objekty so zaujímavou históriou a veľkou výpovednou hodnotou sú pôsobivo zakomponované v krajine. Sú dokladom myslenia, predstáv a filozofických náhľadov spoločnosti i jednotlivca. Tejto definície etnografky K. Bugánovej zodpovedá kríž spolu so štyrmi lipami na rázcestí pred vstupom do obce Hrašovík, so 400 obyvateľmi, 10km východne od Košíc. Každý, kto odbočí do Hrašovíka, tesne za zákrutou od Košickej Novej Vsi, z kruhového objazdu na cestu tretej triedy, musí okolo nich prejsť. Objavia sa pred ním po ľavej strane nad cestou na vyvýšenom pahorku. Tri mohutné stromy, a ten štvrtý je síce len torzom, spolu s kamenným krížom však tvoria výraznú krajinno-urbárnu dominantu - genius loci pred vstupom do obce. Toto miesto volajú miestni „U kráľovnej“. Kvôli výstavbe diaľnice mali byť lipy v roku 2018 vyrúbané a kríž mal byť premiestnený. Zaktivovanie sa občanov – petícia, pomohla nájsť riešenie. Malá úprava v projekte stavby diaľničného úseku zachránila toto miesto. Tohto roku, našli naši ukrajinskí spoluobčania, poškodený kríž – korpus bez rúk ležal na zemi a na kamennom podstavci viseli len ruky od prstov po lakeť. Podľa odborníka bol násilne poškodený. Vážiac si dielo a odkaz našich predkov chceme tomuto miestu prinavrátiť dôstojný charakter. Kríž je VZN č.2/2015 zaradený medzi pamätihodnosti obce. Po čiastočnej rekonštrukcii bude za účasti zástupcov všetkých troch cirkví pôsobiacich v obci slávnostne inštalovaný. Pri tejto príležitosti bude vyhlásená zbierka na dokončenie rekonštrukcie kamenného kríža, aby ďalších 100 rokov niesol odkaz pre ďalšie generácie. Táto komorná slávnosť bude príležitosťou i gestom k vzájomnému povzbudeniu a k ďakovaniu. Hrašovík je malá obec so 400 obyvateľmi, 10 km od Košíc. Vedenie obce v spojení s komunitou a v spolupráci s pamiatkarmi, s odborníkmi dlhodobo popularizuje medzi občanmi a návštevníkmi vlastnú históriu, udalosti a pamätihodnosti, ktoré jej život v minulosti ovplyvnili, a sú inšpiráciou aj pre súčasnosť. K nim patrí, popri nedávnej obnove zvonenia vo zvonici na vyhlásenom pamiatkovom zvone z roku 1802, aj viacero iných miestnych pamätihodností, príbeh záchrany troch vzácnych vyše 100-ročných líp a v súčasnosti aj záchrana tohto prícestného kríža, ktorý do tohtoročnej Veľkej noci 111 rokov odolával vojnám, inváziám a zmenám režimov. Zachránený a obnovený kríž sa opäť stane súčasťou krajinno-urbárnej dominanty vstupu do obce, 1912 ako oporný bod vo svetskom i duchovnom živote krajiny.

Lokalita: Hrašovík (U kráľovnej – pri lipách a kríži pred vstupom do obce, parcela č. 1240/5)
Adresa: Hrašovík (U kráľovnej – pri lipách a kríži pred vstupom do obce, parcela č. 1240/5)
Obec: Hrašovík
Okres: Košice - okolie
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Obec Hrašovík (starostka R. Demková a kol.), Krajský pamiatkový úrad Košice (odb. garant), Košický samosprávny kraj (dotácia), zástupcovia cirkví, Klaudia Buganová, Peter Beňo, PÚSR
Kontakty:
https://hrasovik.sk/; www.pamiatky.sk
https://www.facebook.com/pamiatkovyurad
-
Renáta Demková, starostka obce
ohrasovik@gmail.com; obechrasovik@netkosice.sk
055/69 50 741, Mobil: 0908 246 233,0918 633 177