Katka a jej železniční zvonári - Zvon i zvonička Košickej detskej historickej železnice

Dátum:
18.09.2022 10:45 - 14:00
Typ aktivity: Miestne slávnosti
Stručná charakteristika: Ekumenické požehnanie novej a prvej železničnej zvonice na Slovensku; prezentácia ručného zvonenia (s možnosťou zvonenia); odovzdanie kópie certifikátu; prezentácia z priebehu realizácie zvonice, zvonu a sochy sv. Kataríny – patrónky železničiarov.
Popis:

Komorné rodinné podujatie pre verejnosť pri príležitosti slávnostnej inštalácie novej železničnej zvoničky, sochy a zvona sv. Kataríny Alexandrijskej v areáli Košickej detskej historickej železnice na stanici Alpinka. Podujatie zároveň poslúži na prezentáciu i podporu udržateľnosti nehmotného kultúrneho dedičstva, v spojení žijúcich technických koľajových pamiatok, medzi ktoré patria aj dráhové vozidlá tejto železničky. Podujatie aj ďalšie aktivity úzko súvisia s obnovovaním i podporou ručného zvonenia a zvonárov na Slovensku v súvisoch a presahoch zápisu tradičného ručného zvonenia a funkcie zvonárov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Občianske združenie Detská železnica Košice je združením nadšencov a záchrancov technickej pamiatky, ktorá vedie mladých ľudí k dobrovoľníctvu šíreniu povedomia záchrany pamiatok. V spojení s komunitou obyvateľov i návštevníkov mesta a v spolupráci s pamiatkarmi a odborníkmi dlhodobo popularizuje históriu, udalosti a pamätihodnosti dopravného kultúrneho dedičstva, s presahmi do súčasnosti a s inšpiráciou do budúcnosti. K nim patrí i obnova fenoménu ručného zvonenia vo zvonici na zvone, ktorý bol práve v r. 2022 odliaty osobitne pre tento areál detskej železnice, spolu s postavenou novou zvonicou i sochou sv. Kataríny Alexandrijskej, ako patrónky železničiarov. Pre túto činnosť sa komunita bude uchádzať o získanie nových nadšencov, nádejných ručných zvonárov a mladých železničiarov.

Lokalita: Košice – stanica Alpinka v Čermeľskom údolí pri zvonici (Odchod protokolárneho vlaku zo stanice Čermeľ o 11:00 hod.)
Adresa: Košice – stanica Alpinka v Čermeľskom údolí pri zvonici (parcela č. 2127); ul. Čermeľ 1/A, 040 01 Košice
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Detská železnica Košice o.z./Phdr.Ľubomír Lehotský, riaditeľ; Krajský pamiatkový úrad Košice; J.Vorobeľ, zvonolejár; R.Kolla, arch.;Mesto Košice, Antik, J.Kyseľ, PRO–EAST sro RDM Drevo Košice; PÚSR
Kontakty:
https://www.detskazeleznica.sk/
https://www.facebook.com/detskazeleznica
-
Phdr. Ľubomír Lehotský – riaditeľ a predseda OZ
dzkriaditel@gmail.com
0905412322